บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มประกอบประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย Non-life lnsurance เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทะเบียน พาณิชย์เลขที่ 010550059530 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ 12/2540 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2540 สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเริ่มต้นจากการรับประกันรถยนต์ และประกันอัคคีภัย และขยายการดำเนินงานรับประกันภัยประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัยทางทะเลและขนส่งประเภทภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

วันที่ 4 มกราคม 2549 บริษัท ได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0107549000017 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเลขที่ ป. 1/2549 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 และบริษัทได้มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นลำดับ

วันที่ 29 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 330 ล้านบาท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 350 ล้านบาท

วันที่ 5 กรกฏาคม 2553 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 380 ล้านบาท

วันที่ 27 กันยายน 2555 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 505 ล้านบาท

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 560 ล้านบาท

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 590 ล้านบาท

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน เป็น 650 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจ

รับประกันวินาศภัยทุกประเภท พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม

วิสัยทัศน์

  • มุ่งมั่นและพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด
  • สร้างสรรค์ผลิตภันฑ์ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี และสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตัวแทน พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย
  • สนับสนุนและทำกิจกรรม เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนสังคม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Management

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ กรรมการผู้จัดการ
นายธกร เลาหพงศ์ชนะ รองกรรมการผู้จัดการ
นายสุรชัย งามจันทร์ผลิ รองกรรมการผู้จัดการ
นางสุนทรียา ลำดวน รองกรรมการผู้จัดการ
นายธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายธิติพันธ์ พันธโรทัยรุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชาญวิทย์ ผดุงวัฒนโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายถวัด เอี่ยมภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายโชคชัย ชุตินันท์วโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสุคนธา ยิ้มประยูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชัชชัย พรมณีรัตนไตร ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันอัคคีภัย
นายต่อศักดิ์ บุญยัง ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน
น.ส.วิมล เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมเบี้ย
น.ส.อังคณา ชูพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทน
ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น ร้อยละ
นายศิวะศิษฐ์ เลาหพงศ์ชนะ 20,100,000 22.33%
นางสาวอุราภา เลาหพงศ์ชนะ 12,500,000 13.89%
นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ 12,000,000 13.33%
นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ 11,100,000 12.33%
นายสมชาย ประพันจิตร 7,350,000 8.17%
นายวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ 6,500,000 7.22%
นายวิโรจน์ เลาหพงศ์ชนะ 4,750,000 5.28%
อื่นๆ 15,700,000 17.44%
รวม 90,000,000 100.00%