ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากไฟไหม้หรือภัยเพิ่มเติมอื่นๆต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้เช่น ภัยน้ำท่วม,ภัยลม,พายุ,ภัยระเบิดเป็นต้นซึ่งการประกันอัคคีภัยนี้สามารถใช้ได้กับทรัพย์สินที่มีการใช้งานในทุกๆ ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นแต่เพียงกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแยกออกไปต่างหาก ความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินจากภัยพื้นฐานต่างๆดังนี้ 

  1. ไฟไหม้
  2. ฟ้าผ่า
  3. แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว
  4. ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มเติมที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย