ประกันภัยรถยนต์

คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ จำแนกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(CompulsoryThirdPartyInsurance)

หมายความถึงการประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมายเพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิตร่างกายบุคคลผู้ประสบภัยจากรถยนต์ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่า"พระราชบัญญัติ"คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535(พรบ)เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอนรวดเร็วและเป็นธรรม

2.การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ(VoluntaryMotorInsurance)

หมายความถึงการประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใดการประกันภัยรถยนต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดประกันภัยในปัจจุบันนี้เป็นการประกันภัยในภาคสมัครใจ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

 

1.กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่(Un-NamedDriver)

เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย

2.กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่(NamedDriver)

เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำเอาอายุผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและคุ้มครองแต่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วยกรมธรรม์แบบนี้ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคลและสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน2คน

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์