ประกันภัยทรัพย์สิน  คือ การคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่อความสูญเสียและความเสียหายโดยตรงทางกายภาพจากสาเหตุภายนอกทุกกรณี เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์ทรัพย์สินที่เอาประกันบางรายการอาจเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล และมีการนำติดตัวไปยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ โดยไม่จำกัดเพียงเฉพาะการเก็บไว้ภายในสถานที่เท่านั้น เช่น นาฬิกา กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะต้องมีการตกลงกับบริษัทฯ ก่อน นอกจากนั้นทรัพย์สินทางการค้าหรือทางอุตสาหกรรมที่เอาประกัน บริษัทฯ ก็ให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย รวมกับภัยเพิ่มและอุบัติภัยที่ไม่คาดฝัน ตลอดจนการสูญเสีย และเสียหายจากการถูกลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้เอาประกันในการขยายความคุ้มครองโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม