กรณียกลากจากที่เกิดเหตุเข้าสถานีตำรวจถ้าลูกค้าได้จ่ายไปจริงให้จ่ายตามจริงที่ลูกค้าสำรองจ่าย กรณียกจากสถานีตำรวจ

หรือที่เกิดเหตุไปอู่ให้พิจารณาตามข้อเท็จจริง และราคาที่เหมาะสมแต่ทุกอย่างรวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของค่าซ่อม

กรมธรรม์หมดอายุแล้วใบเคลมยังสามารถนำรถเข้ามาจัดซ่อมได้ และใบเคลมใช้ได้ถึง 2 ปี นับแต่วันที่เกิดเหตุ

ไม่ต้องนำรถมาคุมราคาได้ แต่ต้องถ่ายภาพความเสียหายทั้งหมดมาให้ชัดเจน ถ้าความเสียหายไม่ชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ บริษัทจะไม่พิจารณาความเสียหายนั้น

ได้แต่ต้องมีภาพถ่ายขณะซ่อม และภาพรถซ่อมเสร็จมาให้ตรวจสอบ

เมื่อได้รับเอกสารจะมีเจ้าหน้าที่ทางแผนกสารบรรณติดต่อไปทางลูกค้าว่าได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังเจ้าหน้าที่ ชื่อ..............แผนก..................แล้วให้เจ้าหน้าที่รับเอกสารติดต่อหาลูกค้าแล้วแจ้งผลการดำเนินการจนเสร็จสิ้น

รถ ป. ไม่ต้องมีตารางกรมธรรม์ให้เบิกได้ ส่วน ค. จำเป็นต้องมีเพื่อตรวจสอบว่ารถ ค. มีประกันประเภทใด

กรณีระบุคืนซากต้องนำรถมาคืนเพื่อตรวจสอบมีการจัดเปลี่ยนไปจริงเมื่อบริษัทได้คุมราคาให้จัดเปลี่ยนอะไหล่นั้น

ให้ทางอู่ติดต่อกลับมาที่ฝ่ายประเมิน หรือ ผจก.แผนกตรวจสอบ เพื่อเพิ่มรายการความเสียหายให้ครบแต่ต้องเป็นบาดแผลต่อเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนั้น

ตรวจสอบรถประกันประมาทแน่ชัด ผู้ขับขี่ประกันยอมรับประมาทแล้ว หรือ ค. มีประกันเข้าสัญญา KFK ไม่ต้องไปเสียค่าปรับ แต่ถ้าเป็นกรณีประกันได้เปลี่ยนเส้นทาง เช่น ประกันทางเอกคู่กรณีทางโท ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดต้องให้ พงส.ทำการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วทำการเปรียบเทียบปรับ

เคลมได้ บริษัทยังต้องรับผิดชอบ แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันเกิดเหตุ ส่วนเคลมเพิ่มได้หรือไม่ ไม่สามารถเคลมได้เนื่องจาก กรมธรรม์หมดความคุ้มครองแล้ว

กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันเอาประกันเป็นฝ่ายประมาท บริษัท

จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

(1.) ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

(2.) ค่าเสียหายต่อชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ จ่ายเสียค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท

(3.) ความเสียหายตาม (1)+(2) ค่าเสียหายเบื้องต้นได้รับเท่ากับ (1)+(2) รวมกันไม่เกิน 50,000 บาท

จ่ายเต็มความคุ้มครอง 200,000 บาท/คน

ความเสียหาย เพลารถไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากสาเหตุมาจากการบรรทุกไม่ใช่อุบัติเหตุ ส่วนความเสียต่อเนื่องจากอุบัติเหตุที่พลิกคว่ำได้รับความคุ้มครอง

ไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามเงื่อนไข ข้อ 1.2 () ความเสียหายทรัพย์สินไม่ได้รับความคุ้มรอง สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์หรือทรัพย์ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์คันเอาประกัน หรือกำลังยกขึ้น หรือยกลง จากรถ

นำรถเข้าซ่อมได้ทุกศูนย์บริการที่ใกล้บ้าน หรือทุกศูนย์ที่สะดวก เพียงท่านต้องติดต่อบริษัทเมื่อนำรถเข้าจัดซ่อมเพื่อให้บริษัทติดต่อกับศูนย์บริการนั้น ก่อนที่ทำการจัดซ่อม

ให้ทางโรงพยาบาลติดต่อประสานงานมาที่บริษัท เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ออกหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาล แล้วให้โรงพยาบาลตั้งเบิกค่ารักษากับบริษัทโดยตรง

กรณีความเสียหายเล็กน้อย (ไม่เกิน 5,000.-บาท) สามารถเปิดเคลมที่อู่ในสัญญาของบริษัท และทำการจัดซ่อมได้เลย

กรมธรรม์คุ้มครองรถยนต์สูญหาย จากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ แต่อุปกรณ์ส่วนควบหลุดหายเกิดจากใช้งานหรือเกิดจากการเสื่อมสภาพ จึงไม่คุ้มครอง

บริษัทมีบริการจัดหารถยนต์ฉุกเฉินให้ทางประกันโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยกลากไม่เกิน 1,500.-บาทหรือไม่เกิน 25 กม. และมีบริการเติมน้ำมันให้ฟรี 10 ลิตร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำน้ำมันไปเติมให้ ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้ได้ 1 ครั้งต่อปี ต่อ 1 กรมธรรม์

ทายาทจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 50,000 บาท ซึ่งแยกเป็นค่ารักษา 15,000 บาท ค่าเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท

ไม่เกิน 50,000 บาท และกรณีรักษาเป็นคนไข้ใน บริษัทจะจ่ายชดเชยรายวัน วันละ 200 บาทแต่ไม่เกิน 20 วันรวมกันแล้วไม่เกิน 54,000.-บาท

1.พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ

2.จ่ายเต็มความคุ้มครอง 200,000 บาท/คน

3.พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ

4.จ่ายเต็มความคุ้มครอง 200,000 บาท/คน

จะได้รับเงินค่าเสียชีวิต + ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 200,000 บาท ค่าชดเชยรายได้ที่นอนรักษาตัวเป็นคนไข้อีก 20 วันๆละ200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท รวมได้รับสูงสุดจำนวน 204,000 บาท

ได้รับความคุ้มครอง บริษัท ประกันต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ได้รับความคุ้มครอง บริษัทประกันต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด บริษัทประกันต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด

ความเสียหายที่ชนเสาไม่รับความคุ้มครอง กรณีเสียหลักไปชนรถจอดความเสียหายที่ชนรถจอดได้รับความคุ้มครอง

ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท

ไม่ต้องเสีย

ความเสียหาย เพลารถไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากสาเหตุมาจากการบรรทุกไม่ใช่อุบัติเหตุ ส่วนความเสียต่อเนื่องจากอุบัติเหตุที่พลิกคว่ำได้รับความคุ้มครอง

ไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามเงื่อนไข ข้อ 1.2 () ความเสียหายทรัพย์สินไม่ได้รับความคุ้มรอง สัมภาระหรือทรัพย์สินอื่นใดที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์หรือทรัพย์ที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์คันเอาประกัน หรือกำลังยกขึ้น หรือยกลง จากรถ

ความเสียหายทรัพย์สินเสารั้วได้รับความคุ้มครอง ส่วนฝาท่อระบายน้ำไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากเกิดจากน้ำหนักตัวรถไม่ใช่อุบัติเหตุ

บริษัทรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ไม่เกินความคุ้มครองของทุนประกัน

ตัวรถคันเอาประกันไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ส่วนทรัพย์สินบุคคลภายนอกได้รับความคุ้มครอง

กรณีที่ (1) รถคู่กรณีไม่มีประกัน บริษัทจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและปลงศพ ผู้โดยสารในรถประกันไม่เกินค่าเสียเบื้องต้น คือค่ารักษาไม่เกิน 15,000.-บาท ค่าปลงศพไม่เกิน 35,000.-ค่ารักษา+ค่าปลงศพรวมกันไม่เกิน 50,000.-บาท

กรณีที่ (2) รถคู่กรณีมีประกัน ประกันเป็นฝ่ายถูก หรือยังไม่ทราบผลคดี บริษัทจะรับผิดชอบโดยเข้าเงื่อนไขการสำรองจ่ายผู้โดยสารในรถประกัน ค่ารักษาไม่เกิน 50,000.- บาท ค่าปลงศพจำนวน 200,000.-บาท เมื่อผลคดีรถประกันเป็นฝ่ายถูกบริษัทจะใช้สิทธิเรียกคืนกับทางบริษัทประกันคู่กรณี

ให้ประกันเตรียมเอกสาร

(1) ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง

(2)ใบรับรองแพทย์

(3) บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ ผู้เอาประกัน

(4) ถ้าต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี หน้าสมุดบัญชีผู้ประกัน

บริษัทเรียกเก็บค่าเงื่อนจากทางผู้ประกัน 2,000.-บาท ตัวรถประกันไม่รับผิดชอบเนื่องจากใช้รถผิดประเภท ส่วนทรัพย์สินบุคคลภายนอกได้รับความคุ้มครองบริษัทรับผิดชอบ

ผู้ประต้องรับผิดชอบค่าเสียส่วนแรก 3,000.- ส่วนเกิน 3,000.-  บาทบริษัทรับผิดชอบทั้งหมดไม่เกินความคุ้มครองยกเว้นรถประกันเป็นฝ่ายถูกไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก หรือเป็นฝ่ายผิดรถประกันไม่ได้รับความเสียหาย